Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / wszystkie artykuły / Przynależność do Stowarzyszenia w świetle Statutu OSPP

Przynależność do Stowarzyszenia w świetle Statutu OSPP

Wprowadzenie w najważniejsze fakty dotyczące przynależności do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.
(Referat z IV Ogólnopolskiego Forum Prasy Parafialnej - 1997 r.)

Grzegorz P. Kubalski - Sekretarz ZG OSPP 

W poniższym krótkim artykule postaram się wprowadzić Państwa w najważniejsze fakty dotyczące przynależności do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.

O przyjęcie do OSPP mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16. rok życia, posiadają obywatelstwo polskie, nie zostały pozbawione praw publicznych oraz uznają cele Stowarzyszenia i akceptują założenia statutu. Przyjmowanie do Stowarzyszenia następuje w oparciu o deklarację (jest ona przesyłana osobom zainteresowanym), która jest składana do Zarządu Głównego. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Jakie są prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia? Zacznijmy może od części mniej przyjemnej mianowicie od obowiązków. Mówi o tym §12: "Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami Zarządu;
2. opłacania składek członkowskich".

Jeśli chodzi o punkt pierwszy - każda z redakcji otrzymała tekst statutu (gorąco zachęcam do jego przestudiowania). O podjętych przez Zarząd uchwałach członkowie Stowarzyszenia będą systematycznie informowani. Odnośnie punktu drugiego - na mocy uchwały nr WZ1/4/1997 Walnego Zjazdu OSPP z dnia 8 lutego 1997 roku wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 12 zł na kwartał. Zasady poboru składek członkowskich reguluje uchwała nr ZG2/2/1997 Zarządu Głównego OSPP z dnia 17 maja 1997 roku. Określa ona, iż składki członkowskie mogą być w szczególności uiszczane bezpośrednio na konto OSPP (zostanie ono wkrótce założone, odcinek przekazu powinien posiadać wyraźne i jednoznaczne określenie danych osoby wpłacającej), bądź na ręce Skarbnika Zarządu Głównego za pokwitowaniem.

Teraz możemy sobie postawić pytanie po co w ogóle mamy wstępować do OSPP. W tym miejscu należy podkreślić, iż tylko członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z jego infrastruktury i uczestniczyć w realizacji jego celów działania, którymi wg §6 Statutu jest:
1. wspieranie i propagowanie katolickiej prasy lokalnej;
2. podnoszenie poziomu edytorskiego katolickiej prasy lokalnej;
3. podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy i wydawców katolickiej prasy lokalnej;
4. ochrona prawna osób publikujących i wydających katolicką prasę lokalną;
5. reprezentowanie katolickiej prasy lokalnej na forum ogólnopolskim;
6. wymiana doświadczeń między dziennikarzami i wydawcami katolickiej prasy lokalnej;
7. gromadzenie informacji o katolickiej prasie lokalnej".

Powyższe cele są realizowane w sposób określony w §7 Statutu "Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów dla dziennikarzy i wydawców. Zarząd Główny podjął rozmowy z OCIPE w sprawie włączenia się do kursów organizowanych przez tą organizację. Po sfinalizowaniu rozmów osoby rekomendowane przez Stowarzyszenie będą miały ułatwiony wstęp na te szkolenia;

- ułatwianie dostępu do niezbędnych materiałów m.in. przez współpracę z agencjami informacyjnymi. Należy podkreślić, że już od dłuższego czasu zarówno Stowarzyszenie, jak i istniejący przed powstaniem OSPP Sekretariat Prasy Parafialnej ma dość dobry kontakt z Katolicką Agencją Informacyjną. Osoby, które uczestniczyły w poprzednim Forum pamiętają wypertraktowaną z KAI specjalną formę korzystania z jej Biuletynów za zniżkową opłatą. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana i rozwijana;

- pomoc prawną dziennikarzom i wydawcom. Zamiarem Stowarzyszenia jest pomoc członkom we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością na polu prasy parafialnej. Aktualnie Stowarzyszenie może świadczyć pomoc przy rejestracji sądowej, przy ubieganiu się o numer ISSN, w niektórych sprawach dotyczących prawa prasowego. W miarę swego rozwoju Stowarzyszenie będzie rozszerzało zakres pomocy prawnej dziennikarzom i wydawcom;

- wydawanie biuletynu informacyjnego. Dotychczasowym zwyczajem było, że po każdym Ogólnopolskim Forum Prasy Parafialnej ukazywał się biuletyn. Naszym zamiarem jest, w momencie gdy już trochę okrzepnie sama struktura Stowarzyszenia, wydawać biuletyn informacyjny prezentujący osiągnięcia poszczególnych gazet, ewentualnie artykuły, które mogą być wykorzystywane przez poszczególne redakcje, informacje prawne, itd. Byłby to prawdopodobnie kwartalnik.

Teraz jeszcze jedna rzecz, która Państwa może interesować jako członków Stowarzyszenia. W momencie, gdy w danej diecezji liczba członków przekroczy dziesięć osób, istnieje możliwość utworzenia dla tej diecezji terenowej jednostki organizacyjnej. Wówczas część uprawnień należących do Zarządu Głównego przechodzi na władze wybrane w ramach danego oddziału, co jest oczywiście z korzyścią dla Państwa - macie Państwo wówczas większy wpływ na działalność samego Stowarzyszenia. W sytuacji, gdy członkowie OSPP na obszarze danej diecezji są rozproszeni, to w tym momencie występowanie przez nich z jakimiś wnioskami jest praktycznie indywidualne. Natomiast z chwilą utworzenia oddziału terenowego powoływane są władze oddziału, którymi zgodnie z §34 są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
które reprezentują ogół członków OSPP z danej diecezji wobec Zarządu Głównego.

Jeśli chodzi o samą procedurę utworzenia oddziału terenowego to jest ona określona uchwałą nr ZG2/3/1997 Zarządu Głównego OSPP z dnia 17 maja 1997 roku. Licząca co najmniej dziesięć osób grupa z danej diecezji wyłania spośród siebie Komitet Założycielski, a ten formułuje wniosek o utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej OSPP. Wniosek jest kierowany do Zarządu Głównego, który na najbliższym posiedzeniu rozpatruje go i (o ile nie wystąpią jakieś przypadki szczególne) tworzy Oddział Terenowy. Osobom zainteresowanym służę dalszymi informacjami.

Na koniec pragnę przedstawić sposób wybierania prezesa OSPP, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (powołanego do rozstrzygania spraw spornych). Obecnie organem nadrzędnym jest Walny Zjazd wszystkich członków. W momencie, gdy liczba członków przekroczy pięćdziesiąt osób, organem tym stanie się Walny Zjazd Delegatów, przy czym wybór będzie następował w ramach danego Oddziału Terenowego w proporcji jeden delegat na pięciu członków Oddziału. Walne Zjazdy o charakterze wyborczym odbywają się co dwa lata i wówczas na takim zjeździe jest wybierany nowy Zarząd. Ponieważ pierwszy Walny Zjazd odbył się 8 lutego 1997 r. , w związku z tym kadencja wybranych wówczas władz OSPP upływa z dniem 8 lutego 1999 r. W okolicach tego terminu odbędzie się drugi Walny Zjazd, który dokona wyboru nowych władz.