Left toolbar

ostatnio dodane

Będzie trudno, ale nie rezygnuję :)

5 października 2013 r.

Wakacje się skończyły, minął wrzesień a mnie ciężko było znaleźć czas na uzupełnienie serwisu nadesłanymi w tym czasie materiałami. I nadal będzie trudno, bo muszę, mając pod opieką 7 miesięczną Gabrysię i dwójkę starszych w przedszkolu, codziennie kilka godzin poświęcić na pracę zawodową. Ale nie zamierzam rezygnować z aktualizowania serwisu, tylko z regularnością może być różnie. Zaglądajcie więc nie czekając na newsletter, który raczej będzie rzadki i nieregularny.

Materiały z BP KEP wprowadzam już na bieżąco, a inne będę się starała uzupełniać stopniowo sięgając wstecz.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska redaktor serwisu

Wakacje

3 lipca 2013 r.

Lato w pełni, powróciły letnie temperatury :) więc i mnie czas ruszać na wakacyjny wypoczynek. Ze względu na pobyt z dziećmi poza miastem a teraz wyjazd nie będę w okresie letnim regularnie aktualizować serwisu i odpowiadać na emaile, z powodu ograniczonego dostępu do Internetu. Mam nadzieję, że większość redakcji też jest na wakacjach i nie będzie to zbyt uciążliwe.

pozdrawiam

Joanna Jakubowska
administrator serwisu

Warsztaty dla pism parafialnych (Kielce)

5 czerwca 2013 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych, które odbędą się 18 czerwca 2013 r. w Targach Kielce w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO (17-19 VI 2013).

Warsztaty dziennikarskie dla mediów lokalnych i regionalnych w Kołobrzegu

30 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zaprasza na Warsztaty dziennikarskie, które organizuje 16-18 maja 2013 r. w Kołobrzegu. To spotkanie lokalnych mediów poświęcamy nowym mediom we współczesnym świecie, zwłaszcza wykorzystaniu ich w codziennej praktyce lokalnej prasy i mediów elektronicznych. Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadbało o bogaty program z udziałem znamienitych dziennikarzy, tudzież praktyków dziennikarskiego rzemiosła, znanych z ogólnopolskich mediów. Warsztaty są płatne.

UWAGA! Wielkie sprostowanie w sprawie ISSN

29 kwietnia 2013 r.

Po wielu latach rozpowszechniania informacji o konieczności posiadania numeru ISSN przez prasę parafialną, muszę teraz rozpowszechnić informację wprost przeciwną. O tym czego się dowiedziałam bezpośrednio w Narodowym Ośrodku ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie piszę poniżej.strona główna / czytelnia / OSPP / Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prasy Parafialnej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane i działające na rzecz katolickiej prasy lokalnej.

§2.
1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§3. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie i propagowanie katolickiej prasy lokalnej;
2) podnoszenie poziomu edytorskiego katolickiej prasy lokalnej;
3) podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy i wydawców katolickiej prasy lokalnej;
4) ochrona prawna osób publikujących i wydających katolicką prasę lokalną;
5) reprezentowanie katolickiej prasy lokalnej na forum ogólnopolskim;
6) wymiana doświadczeń między dziennikarzami i wydawcami katolickiej prasy lokalnej;
7) gromadzenie informacji o katolickiej prasie lokalnej.

§4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy i wydawców katolickiej prasy lokalnej;
2) ułatwianie dostępu do niezbędnych materiałów;
3) pomoc prawną dziennikarzom i wydawcom katolickiej prasy lokalnej;
4) wydawanie biuletynu informacyjnego;
5) prowadzenie archiwum katolickiej prasy lokalnej.

§5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacjach o podobnych celach.

§7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o właściwym zarządzie – oznacza to właściwy miejscowo zarząd oddziału terenowego, a jeśli nie ma takiego zarządu – Zarząd Główny;

 

Rozdział II.

Członkowie

 

§8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
1) mająca ukończony 16 rok życia;
2) posiadająca obywatelstwo polskie lub zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nie pozbawiona praw publicznych;
4) uznająca cele Stowarzyszenia i akceptująca przepisy Statutu.

§10.     
1) Osoba zamierzająca wstąpić do Stowarzyszenia wypełnia deklarację członkowską i składa ją właściwemu zarządowi.
2) Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa Zarząd Główny w formie uchwały.
3) Właściwy zarząd rozpatruje złożone deklaracje na pierwszym posiedzeniu następującym po dniu złożenia deklaracji podejmując w drodze uchwały decyzję o przyjęciu w poczet Stowarzyszenia lub o odmowie przyjęcia.

§11.     
1) Potwierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia jest legitymacja członkowska.
2) Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej wydawania określa Zarząd Główny w formie uchwały.           

§12. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.

§13. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) przestrzegania Statutu, uchwał Zarządu Głównego i innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

§14.     
1) Członkostwo członka zwyczajnego wygasa na skutek:
    a) śmierci;
    b) utraty praw obywatelskich orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym;
    c) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi;
    d) skreślenia z listy członków zwyczajnych uchwałą właściwego zarządu z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub zaleganiu z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej jednego roku;
    e) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
2) Wygaśnięcie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 3 stwierdza właściwy zarząd w drodze uchwały podjętej na pierwszym posiedzeniu następującym po dniu otrzymania wiadomości o zaistnieniu przesłanki utraty członkostwa.
3) Za dzień wystąpienia ze Stowarzyszenia uważa się dzień, w którym pisemna rezygnacja dotarła do właściwego zarządu.

§15.     
1). Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia.
2) Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji.
3) Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa Zarząd Główny w formie uchwały.
4) Członkowie wspierający mają prawo:
    a) uczestniczenia w charakterze obserwatora w Walnym Zjeździe Delegatów;
    b) zgłaszania Zarządowi Głównemu wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
5) Członkowie wspierający mają obowiązek:
    a) świadczyć zadeklarowaną pomoc finansową lub rzeczową na zasadach ustalonych w deklaracji; 
    b) przestrzegać Statutu oraz aktów wewnętrznych Stowarzyszenia; 
    c) zachowywać lojalną postawę w stosunku do Stowarzyszenia i jego władz.
6. Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:
    1) śmierci - jeśli członek jest osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej - ; jeśli członek jest osobą prawną;
    2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu;
    3) skreślenia z listy członków wspierających uchwałą Zarządu Głównego z powodu systematycznego uchylania się od świadczenia zadeklarowanej pomocy;
    4) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie postanowień Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
7. Do trybu wygaśnięcia członkostwa członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy §14 ust. 2 - 3.

§16.     
1. Od uchwał właściwego zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały.

§17.     
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność lub rozwój Stowarzyszenia albo jest szczególnie zasłużona dla krzewienia idei Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
    1) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów i posiedzeniach Zarządu Głównego;
    2) korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5. Walny Zjazd Delegatów może pozbawić daną osobę godności członka honorowego, jeśli:
    1) stwierdzono, że przesłanki, które zadecydowały o jej nadaniu, były nieprawdziwe;
    2) członek honorowy swoim działaniem zachował się w sposób rażąco nielojalny wobec Stowarzyszenia.

 

Rozdział III.

Władze Stowarzyszenia

 

§18. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walny Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Główny z Prezesem Stowarzyszenia jako jego przewodniczącym;
3) Krajowa Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

§19. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§20.     
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
2. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia następują w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatur do danej władzy Stowarzyszenia nie przekracza liczby miejsc dopuszczalne jest przeprowadzenie głosowania jawnego nad wszystkimi kandydatami łącznie.
4. W głosowaniu nad absolutorium nie biorą udziału delegaci – członkowie Zarządu Głównego.

§21.     
1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 
   1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
   2) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu Głównego, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
   3) rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
   4) ustalanie wysokości składek członkowskich;
   5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego, jeśli przepisy Statutu tak stanowią; decyzja Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna;
   6) uchwalanie zmian Statutu;
   7) dokonywanie wiążącej wykładni przepisów Statutu.
3. We wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w których Statut nie określa odrębnie właściwości władz Stowarzyszenia, właściwy jest Walny Zjazd Delegatów.

§22.     
1. Delegatami Walnego Zjazdu Delegatów są:
   1) delegaci poszczególnych diecezji;
   2) członkowie Zarządu Głównego, o ile nie są delegatami poszczególnych diecezji;
   3) członkowie Konwentu Krajowego, o ile nie są delegatami poszczególnych diecezji.
2. Delegatem danej diecezji może być wyłącznie członek Stowarzyszenia zamieszkały na terenie tej diecezji.
3. Najpóźniej w 90 dniu przed dniem upływu kadencji władz Stowarzyszenia Zarząd Główny ustala, w drodze uchwały, dwa klucze wyborcze:
   1) dla diecezji, dla których powołano oddział terenowy Stowarzyszenia;
   2) dla diecezji, dla których nie powołano oddziału terenowego Stowarzyszenia.
4. W diecezjach, dla których powołano oddział terenowy Stowarzyszenia, delegatów wybiera Walne Zebranie Oddziału.

§23.     
1. Mandat delegata danej diecezji wygasa w przypadku:
   1) wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu;
   2) odwołania;
   3) rezygnacji.
2. Wygaśnięcie mandatu z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1 stwierdza właściwy zarząd w formie uchwały.
3. Delegat może być odwołany w każdym czasie w trybie w jakim został powołany, na pisemny, umotywowany wniosek 1/3 osób uprawnionych do jego wyboru.
4. Delegat może złożyć rezygnację w każdym czasie.
5. Rezygnację uważa się za przyjętą po upływie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że wcześniej została przyjęta przez podmiot właściwy do wyboru delegata.
6. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.
7. Mandat delegatów wymienionych w §22 ust. 1 pkt 2 – 3 wygasa w następnym dniu po dniu utraty członkostwa odpowiednio w Zarządzie Głównym lub Konwencie Krajowym.

§24.     
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się co cztery lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się w terminie dwóch miesięcy od dnia upływu kadencji władz Stowarzyszenia.
3. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów jest w szczególności:
   1) wysłuchanie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności w czasie kadencji;
   2) rozpatrzenie wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
   3) wybór Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu;
   4) wysłuchanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
   5) wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
   6) wysłuchanie sprawozdania Konwentu Krajowego.
4. Dzień Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów jest pierwszym dniem nowej kadencji władz.

§25.     
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może się odbyć w każdym czasie na wniosek:
   1) Zarządu Głównego;
   2) Krajowej Komisji Rewizyjnej;
   3) Konwentu Krajowego;
   4) co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zgłaszany przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, jest składany do Zarządu Głównego wraz z uzasadnieniem.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest przeprowadzany w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów są sprawy wskazane we wniosku o jego zwołanie.

§26.     
1. Walny Zjazd Delegatów zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
2. Zawiadomienie o Walnym Zjeździe Delegatów Prezes jest przekazywane delegatom co najmniej na dwa tygodnie przed terminem. 

§27.     
1. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia oraz do Zarządu Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego posiadają wyłącznie delegaci.
2. Kandydaci do władz wymienionych w ust. 1 nie muszą być delegatami.

§28.     
1. Walny Zjazd Delegatów wybiera Prezesa Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
2. Jeśli w głosowaniu nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia uczestniczyło co najmniej dwóch kandydatów i żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie z pominięciem kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
3.W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyskało tę samą najmniejszą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie pomocnicze zwykłą większością głosów; w kolejnym głosowaniu pomija się wniosek, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów w głosowaniu pomocniczym.

§29.     
1. Walny Zjazd Delegatów wybiera pozostałych członków Zarządu, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zwykłą większością głosów.
2. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, a liczba miejsc pozostałych do obsadzenia jest mniejsza, przeprowadza się między nimi kolejną turę wyborów.

§30.     
1. Członkostwo w Zarządzie Głównym, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim wygasa w przypadku:
   1) wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu;
   2) odwołania;
   3) rezygnacji.
2. Wygaśnięcie członkostwa z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1 stwierdza Zarząd Główny w formie uchwały.

§31.     
1. Walny Zjazd Delegatów może odwołać członków władz wymienionych w §30 ust. 1 na uzasadniony wniosek:
   1) Krajowej Komisji Rewizyjnej;
   2) Konwentu Krajowego;
   3) co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest równocześnie wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Wniosek dotyczący odwołania członka Zarządu złożony przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 - 3 przed rozpatrzeniem na Walnym Zjeździe Delegatów opiniuje Krajowa Komisja Rewizyjna.
4. Prezes Stowarzyszenia jest odwoływany bezwzględną większością głosów.

§32.     
1. Członek Zarządu Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może złożyć rezygnację w każdym czasie na ręce przewodniczącego właściwego organu.
2. Przewodniczący składają rezygnację poprzez poinformowanie o niej wszystkich członków organu.
3. Rezygnacja Prezesa Stowarzyszenia jest równoważna wnioskowi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów poświęconego jej rozpatrzeniu.
4. Rezygnację członka władz wymienionych w ust. 1 uważa się za przyjętą po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia, chyba że wcześniej zostanie ona przyjęta przez Walny Zjazd Delegatów.

§33.     
1. Wakaty w Zarządzie Głównym, Krajowej Komisji Rewizyjnej i  Sądzie Koleżeńskim są usuwane w trybie:
   1) wyborów uzupełniających - jeśli wakat powstał na skutek odwołania lub przyjęcia rezygnacji przez Walny Zjazd Delegatów oraz gdy niemożliwa jest kooptacja;
   2) kooptacji - w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kooptacja następuje na podstawie uchwały podjętej przez władzę, której liczebność uległa zmniejszeniu.
3. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu danej władzy.

§34.     
1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego należy:
   1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
   2) sporządzanie planów pracy i budżetu;
   3) prowadzenie spraw związanych z poborem składek członkowskich;
   4) decydowanie o nabyciu, zbyciu i obciążeniu środków trwałych Stowarzyszenia;
   5) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
   6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją członków Stowarzyszenia;
   7) wydawanie legitymacji członkowskich;
   8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
   9) uchwalanie regulaminu pracy zarządów oddziałów terenowych;
   10) uchwalanie wiążących wytycznych dla oddziałów terenowych;
   11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§35.     
1. Zarząd Główny liczy od 5 do 7 członków włącznie z Prezesem.
2. Prezes Stowarzyszenia :
   1) kieruje pracami Zarządu;
   2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Zarząd Główny konstytuuje się wybierając ze swego grona: Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Do obowiązków Zastępcy Prezesa należą zadania określone w ust. 2 w zakresie określonym przez Prezesa w pisemnym upoważnieniu.
5. Zastępca Prezesa przejmuje wszystkie obowiązki Prezesa w przypadku 
   1) wakatu na stanowisku Prezesa
   2) konieczności podjęcia niezwłocznych działań pod nieobecność Prezesa, lub w przypadku braku możliwości jego działania wynikającego z innych przyczyn niż nieobecność.
6. Sekretarz Zarządu Głównego :
   1) kieruje działalnością organizacyjną Stowarzyszenia;
   2) prowadzi sprawy związane z rejestracją Stowarzyszenia;
   3) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał Zarządu;
   4) nadzoruje przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
   5) jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracowników Stowarzyszenia.
7. Skarbnik Zarządu Głównego:
   1) prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia;
   2) nadzoruje przygotowywanie dokumentów finansowych wynikających z przepisów prawa i składa je właściwym organom;
   3) nadzoruje przygotowywanie sprawozdań finansowych.
8. Prezes Stowarzyszenia określa pisemnie szczegółowy zakres zadań pozostałych członków Zarządu.

§36.     
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Regulamin pracy ustala Zarząd Główny w formie uchwały.

§37.     
1. Konwent Krajowy jest organem doradczym Zarządu Głównego.
2. W skład Konwentu Krajowego wchodzą przewodniczący wszystkich oddziałów terenowych.
3. Posiedzenia Konwentu Krajowego odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
4. Konwent Krajowy konstytuuje się w dniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, przed jego rozpoczęciem wybierając ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§38.     
1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
    1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
    2) badanie zgodności działań Zarządu Głównego z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów;
    3) badanie zachowania zasad gospodarności i celowości w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia przez Zarząd Główny;
    4) uchwalanie regulaminu pracy komisji rewizyjnych oddziałów terenowych;
    5) uchwalanie wytycznych dla działalności komisji rewizyjnych oddziałów terenowych.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna może kontrolować oddziały terenowe.

§39.     
1. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
2. Członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym i Sądzie Koleżeńskim.
3. Na pierwszym posiedzeniu Krajowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona przewodniczącego.

§40.     
1. Krajowa Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeby.
2. Szczegółowy tryb pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

§41.     
1. Sąd Koleżeński stanowi władzę sądową Stowarzyszenia.
2. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
   1) rozpatrywanie spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu, uchwał Zarządu Głównego i innych aktów wewnętrznych przez członków Stowarzyszenia;
   2) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia lub władzami oddziałów terenowych;
   3) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między władzami Stowarzyszenia.

§42.     
1. Sąd Koleżeński liczy 3 członków.
2. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
3. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona swojego przewodniczącego.

§43.     
1. Sąd Koleżeński zbiera się w miarę potrzeby.
2. Wnioski skierowane do Sądu Koleżeńskiego winny być rozpatrzone w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia.
3. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
   1) upomnienie;
   2) naganę;
   3) zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku;
   4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
5. Sąd Koleżeński może orzec, jako karę dodatkową, podanie orzeczenia do publicznej wiadomości członków Stowarzyszenia.
6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie miesiąca od dnia otrzymania odpisu orzeczenia.

§44. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

Rozdział IV.

Terenowe jednostki organizacyjne

 

§45.     
1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.
2. Obszarem działania poszczególnych oddziałów terenowych jest diecezja kościoła rzymskokatolickiego.

§46.     
1. Oddział terenowy może być powołany w diecezji, w której zamieszkuje co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
2. Oddział terenowy jest powoływany ma mocy uchwały Zarządu Głównego.
3. Szczegółowy tryb powoływania oddziałów terenowych określa w drodze uchwały Zarząd Główny.

§47.     
1. Władzami oddziału są:
    1) Walne Zebranie Oddziału;
    2) Zarząd Oddziału;
    3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz oddziału wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 trwa 4 lata z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pierwsza kadencja władz trwa do Zwykłego Walnego Zebrania Oddziału zwołanego w terminie określonym w §49 ust. 1.
4. Do władz oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału III z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału.

§48.     
1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału terenowego Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
   1) określanie głównych kierunków działania oddziału terenowego;
   2) wybór i odwoływanie ze swego grona przewodniczącego zarządu oddziału, pozostałych członków zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału.

§49.     
1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane między 90 a 30 dniem przed dniem upływu kadencji władz Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może się odbyć w każdym czasie na wniosek:
   1) Zarządu Głównego;
   2) zarządu oddziału;
   3) komisji rewizyjnej oddziału;
   4) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.

§50.     
1. Zarząd oddziału jest organem wykonawczym oddziału.
2. Zarząd oddziału kieruje całą działalnością oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego.
3. Do wyłącznej kompetencji zarządu oddziału należy:
   1) kierowanie bieżącą działalnością oddziału;
   2) prowadzenie spraw związanych z poborem składek członkowskich;
   3) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
   4) reprezentowanie oddziału na zewnątrz.
4. Zarząd oddziału składa corocznie sprawozdanie z działalności Zarządowi Głównemu.

§51.     
1. Zarząd oddziału liczy od 3 do 5 członków łącznie z przewodniczącym.
2. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji zarząd oddziału konstytuuje się, wybierając ze swego grona zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

§52.     
1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontroli wewnętrznej oddziału.
2. Do zadań komisji rewizyjnej oddziału należy:
   1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności oddziału;
   2) badanie zgodności działań zarządu oddziału z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Walnego Zebrania Oddziału;
   3) badanie zachowania zasad gospodarności i celowości w zarządzaniu oddziałem.
3. Komisja rewizyjna oddziału składa, co najmniej raz w roku, sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§53.     
1. Komisja rewizyjna oddziału liczy 3 członków.
2. Członkostwa w komisji rewizyjnej oddziału nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim; wybór do którejkolwiek z tych władz jest równoważny utracie członkostwa w zarządzie oddziału.
3. Członkostwa w komisji rewizyjnej oddziału nie można łączyć z członkostwem w zarządzie oddziału.

 

Rozdział V.

Majątek Stowarzyszenia

 

§54.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) ofiarności publicznej;
4) dochodów z własnej działalności;
5) dochodów z mienia własnego lub znajdującego się w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§55.     
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Do zakresu działalności gospodarczej Stowarzyszenia należą w szczególności:
   1) działalność wydawnicza;
   2) działalność poligraficzna;
   3) działalność reprodukcyjna;
   4) sprzedaż hurtowa i detaliczna;
   5) wynajem maszyn i urządzeń oraz wypożyczanie artykułów;
   6) informatyka;
   7) usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   8) edukacja;
   9) działalność kulturalna.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w danym zakresie podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.

§56. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych składają dwaj spośród następujących członków Zarządu Głównego: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz Zarządu Głównego i Skarbnik Zarządu Głównego.

§57. Zarząd Główny w formie uchwały określa wysokość środków finansowych pozostających do dyspozycji poszczególnych oddziałów terenowych.

 

Rozdział VI.

Przepisy końcowe

 

§58.     
1. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§59.     
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie trzyosobowym oraz wskazuje przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy przeprowadzenie wszystkich spraw związanych z likwidacją Stowarzyszenia.